Tag Archive 'دیکتاتوری'

Nov 28 2012

دیکتاتوری هاوتو (به سبک HOWTOs)

نوشته: در بخش: سیاسی

آنهایی که به دنیای لینوکس آشنایی دارند ماجرای هاوتو ها (HOWTOs) را می‌شناسند. این هاوتو ها نوشته‌هایی هستند که برنامه‌ها و روشهای بکارگیری آنها و روش های استفاده از دنیای لینوکس را با روشی بسیار سیستماتیک آموزش می‌دهند. این روش‌ها بسیار کار آمد هستند، من خودم دنیای لینوکس را تا حد قابل قبولی از همین […]

1 پیام

اخبار و مطالب خواندنی