Dec 17 2002

آقای ابراهیم خان نبوی خایه

نوشته:     :::       Comments Off on آقای ابراهیم خان نبوی خایه

آقای ابراهیم خان نبوی خایه لیسی رهبر بس است! از این رهبر دیگر چیزی باقی نمانده که شما به مالش خایه ایشان متوصل می شوید، آقای نبوی ایکاش شما کمی خوشمزه تر می بودید تا شاید میدادیم شما را سگ بخورد! ولی افسوس با این بی مزگی شما سگ هم حاضر به خوردن شما نیست. این کشتی در حال فرورفتن نه در آب بلکه در فاضل آب است، اگر این امامزاده مراد میداد به سید علی گدا میداد، پس خوشمزگی را کنار بگذارید شاید یک سگ بدبخت گرسنه پیدا کردیم که حاضر شه شما را از زور گرسنگی ببخوره.

نوشته: در ساعت: 1:59 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on آقای ابراهیم خان نبوی خایه  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر