Nov 29 2002

نامه فوری از شمر به

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

نامه فوری از شمر به عمروعاص
خسن آقا جان
از شما چه پنهان سفر عمروعاص دست پای ما را حسابی بسته است وبلاگ شمر را راه انداخته ولی هنوز نام گذر آنرا بعرض ما نرسانده واز سوی دیگر مارا از دانش سیاسی تاریخی خود بی بهره گذاشته است هر چه هم برایش برید الکهربایه(ایمیل به زبان عجمی)و تیر قلاف و فاکس می فرستم پاسخ نمی دهد،ترسم از آن است که همشیره سیدالشهدا زینب همه آنهارا پیش ازرسیدن بدست عمرو عاص از بین ببرد.
بهررو از آنجا که میدانم یکی از خوانندگان پروپاقرص وبلاگ شما می باشد و خواندن این وبلاگ را از واجبات به حساب می آورد از شما خواهشمندیم این پیام را در وبلاگ خود بنهید تا به گوش ایشان برسد. ورنه ناچار خواهیم بود ابن سعد را با شتر اکسپرس راهی شام نمایم
سبز باشی
شمر
خرطوم
۲۹ نوامبر ذکرالاحمر

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 1:59 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر