Nov 24 2002

خانم سپیده صادقی دانشجوی ایرانی

نوشته:     :::       Comments Off on خانم سپیده صادقی دانشجوی ایرانی

سپیده صادقی و رضا رضایی دو عضو حزب سوسیالیست نروژخانم سپیده صادقی دانشجوی ایرانی مقیم اسلو از سال 2003 تا سال 2007 جایی برای خود در انجمن شهر اسلو باز کرد. این دختر خانم ایرانی که از طرف SV (حزب چپ سوسیالیستی) برای این پست کاندید شده 23سال دارد. مطلب از Aftenposten

نوشته: در ساعت: 3:55 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on خانم سپیده صادقی دانشجوی ایرانی  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی