Oct 29 2002

این آقا یا خانمی که

نوشته:     :::       Comments Off on این آقا یا خانمی که

این آقا یا خانمی که کامنت داده و خودش رو پشت اسم پاگنده مخفی کرده بود، بیشتر از عده‌ای که ادعا دارند، به موضوع پشت (لابلای) نوشته‌های من پی برده بود. افسوس که عده‌ای همان عده‌ای که در اول گفتم هنوز اندر خم یک کوچه‌اند‌. به نوشته‌ی این کامنت نویس توجه کنید: “تو چی گه زيادی می خوری واسه زنا؟ تو مگه خايه نداری راجب مردها حرف بزنی؟‌ برو اون سيبيل کثيفت رو بند بنداز خايه مال”.
از قرار معلوم این کامنت نویس علم‌غیب هم دارد و ما بیخبریم! منظورم اشاره‌ی ایشان به سبیل خُسن‌آقا است که ایشان به آن اشاره کرده‌اند. حداقل نوشته‌ی این رهگذر خنده‌ی جانانه‌ای را باعث شد.
چرا عزیز من اگه خایه نداشتم مثل شما خایه مالی رهبر را می‌کردم، ولی میبینید که مشغول مالیدن خایه مبارک خُسن‌آقا هستم! شما هم خایه‌ی مبارک رهبر را بمالید تا پوستش که رفت خواهید دید چه بروزتان خواهد آمد.

نوشته: در ساعت: 1:08 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on این آقا یا خانمی که  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی