Oct 29 2002

بشتابید که شیطانک 12 ساله

نوشته:     :::       Comments Off on بشتابید که شیطانک 12 ساله

بشتابید که شیطانک 12 ساله باز شیطانی میکند:
زهرا(س) در حاليکه مشغول جمع و جور کردن اتاق بود گفت: داستان درازي است و مجال براي گفتنش نيست. راستي اي پسرک بخيه بر سر يتيم! امروز صبح پدربزرگوارم داشتن حجاب را براي نسوان در مقابل ذکور بالغ واجب نمودند. من در مورد بالغ بودن تو مشکوکم. زير بغلت را نشان بده تا ببينم مو دارد يا نه.
قباي مندرسم را در آورده و زير بغل بي مويم را به زهرا(س) عرضه کردم. ايشان خوشحال از اين بابت٬ مرا به رختخواب کشانده و مانند گرسنه‌اي به نذري رسيده خود را بروي من انداخت.

نوشته: در ساعت: 12:45 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on بشتابید که شیطانک 12 ساله  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی