Apr 25 2002

استقلال آزادی جمهوری از قرار

نوشته:     :::       Comments Off on استقلال آزادی جمهوری از قرار

استقلال آزادی جمهوری

از قرار معلوم چنين بنظر ميرسد که گروهای در گير، (چپ و راست) در جمهوری ولايت باهم به رقابت سختی افتاده اند، تا هرچه زود تر با آمريکا که تا امروز جهان خوار ميناميدندش، دست دوستی و مودت بدهند .
بيست و چهار سال پيش ملت ايران تصميم گرفت يک بار ديگر بخت خود را برای استقلال کامل از قدرتهای استعماری آزمايش کند. با شعار آزادی استغلال و جمهوريت به ميدان آمد، تاشايد آن آرزوی ديرينه خود را برآورده کند. دريغا که بازهم در همان چاله ای افتاد که بيست و پنج سال قبل از آن افتاده بود. دوباره در دام همان عنکبوتهائی افتاد که 1300 سال قبل تر از آن بدام افتاده بود. و اينک پس از بيست و سه سال و اندی زجر و فقر و فلاکت مجددآ به همان نقطه ای از استقلال رسيده (اگر نخواهيم بگوئيم عقبتر) که در رژيم گذشته رسيده بود.
چرا!!؟؟
برای اينکه از فرهنگ ايرانيت خود فاصله گرفته و خود را به فرهنگ بيگانه بيشتر مانوس ميبيند تا با فرهنگ ايرانيت. برای اينکه قبل از انکه خود را ايرانی بداند، خود را مسلمان ميداند، برای اينکه در مملکتی که يک سيد ارزشش از يک عامی بيشتر است. باسخنی ديگر سيد (متولد شده از يک عرب) بر يک ايرانی ارجحيت دارد. خب در چنين مملکتی رويای استقلال خواب و خيالی بيش نيست، سرابي است در دور دست، نقطه ايست غير قابل دسترسی.
باشد که روزی ايرانيت ما بر اسلاميتمان ارجح شود.
پيروز باشيد

نوشته: در ساعت: 11:19 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on استقلال آزادی جمهوری از قرار  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی