Apr 21 2002

امروز برای اولين بار يا

نوشته:     :::       Comments Off on امروز برای اولين بار يا

امروز برای اولين بار يا شايد هم دومين بار است که تصميم به پاسخگوئی و يا جوابيه کسی ميدهم. حسن آقا معمولآ از اين غلت ها نميکند، چون استطاعت (استطاعت با ت بدون دسته هست یا ت با دسته؟ )فارسی نويسی من خوب نيست يا به زبان علمی من dyslectic هستم ولی خوب جهنم اينبار را استثناء قائل ميشوم و اين کار را ميکنم.
دوست عزيز و ارجمند آقا و يا خانم آبريزگاه در وب لاگ آبريزگاه از حسن آقای گل انتقاد، که چه عرض کنم، به در گفتن که تخته بشنود فرمودند. گرچه اين دوست عزيز با انکار و وو… فرموه اند که نظرمبارکشون به اين حقير نيست، ولی با کنايه و اشاره فهمانده اند که بعضِی ها بخوانيد بنده (حسن آقا) استعداد نام گذاری روی وب لاگ خود را نداشته ام. دوست عزيز در دنيای شير تو شير(خرتوخر) امروزی ، چباک که اسم وب لاگ من حسن آقا باشد يا حسين آقا ، گرچه خود را پايبند به اسامی و القاب و اينخور چيزها نميدانم ولی بابت روشن شدن اذهان وب لاگيستها توضيح ميدهم که:
M علت انتخاب اين اسم آن است (آن بود) که يک شباهتی به اسامی اسلامی داشته باشد (چرا؟) بکسی ربطی ندارد.
M مخصوصآ پسوند آقای آن برای اين بود که ما از آقازادهها يک سرگردن که چه عرض کنيم، يک قدوقامت بلندتر هستيم و اينجور وصله هاهم به ما نمی چسبه.
Mدر ضمن اين اسم حسن آقا نيست در حقيقت حسين آقا هست، ولی هنگامی که بصورت لهجه لاتی طهرانی خوانده شود تبديل ميشود به حُسن آقا(حُسن آقا بچه شيراز ) .
Mدر اوان جوانی (زمانی که حسن آقا طهران خدمت وظيفه بود) ما هروقت به کسی تعنه ای ميزديم آخر آنهم بطور اتوماتيک ميگفتيم “حُسن آقا هستم” چرا اين هم بکسی ربطی نداره.
Mدر ضمن من هرچی دنبال اين “او” خودمون گشتم پيدا نکردم، گفتم ال الله نوشتم حسن آقا فکر کردم، خوب مردم ميشناسند اين حُسن آقا رو، ولی از قرار معلوم عده ای نميشناسند.
جوابيه زيادی دراز شد ، شما خودتون باقيماندش رو حدس بزننين.
روزگارتون شاد و خرم باشه
حُسن آقا

نوشته: در ساعت: 7:05 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on امروز برای اولين بار يا  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی