Sep 27 2002

طنز اسد مذنبی محشر است

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

طنز اسد مذنبی محشر است
این طنز را اگر نخوانید ربع عمرتان بر فنا ست اسد مذنبی بنظر من بهترین است میگوید نه! این را بخوانید و بعد قضاوت کنید.

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 10:30 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر