Sep 25 2004

فریب نیرنگ این یا آن مزدور را نخوریم

نوشته:     :::       Comments Off on فریب نیرنگ این یا آن مزدور را نخوریم

مطالعه این نقد را به تمام کسانی که در حرکت “امروز” شرکت کردند را توصیه می کنم، باشد که در پروژه های آینده کمتر فریب نیرنگ این یا آن مزدور را نخوریم و آگاه تر به وظایفمان عمل کنیم.

نوشته: در ساعت: 2:24 am در بخش: ملای حیله گر

Comments Off on فریب نیرنگ این یا آن مزدور را نخوریم  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی