Sep 24 2004

نقد حرکتی که برا حمایت از امروز بوجود آمد

نوشته:     :::       Comments Off on نقد حرکتی که برا حمایت از امروز بوجود آمد

مطالعه این نقد را به تمام کسانی که در حرکت “امروز” شرکت کردند را توصیه می کنم، باشد که در پروژه های آینده کمتر فریب نیرنگ این یا آن مزدور را بخوریم و آگاه تر به وظایفمان عمل کنیم.

نوشته: در ساعت: 2:45 pm در بخش: آزادی بیان

Comments Off on نقد حرکتی که برا حمایت از امروز بوجود آمد  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی