Jul 08 2004

18 تیر، 16 آذر، جمعه سیاه، تابسان 67 تاریخ‌هایی است که خود به تنهایی مرگ رژیم‌هایی را رقم می‌زنند دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off


نوشته: خُسن آقا در ساعت: 12:03 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر