Jul 08 2004

18 تیر، 16 آذر، جمعه سیاه، تابسان 67 تاریخ‌هایی است که خود به تنهایی مرگ رژیم‌هایی را رقم می‌زنند دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد

نوشته:     :::       Comments Off on 18 تیر، 16 آذر، جمعه سیاه، تابسان 67 تاریخ‌هایی است که خود به تنهایی مرگ رژیم‌هایی را رقم می‌زنند دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد


نوشته: در ساعت: 12:03 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on 18 تیر، 16 آذر، جمعه سیاه، تابسان 67 تاریخ‌هایی است که خود به تنهایی مرگ رژیم‌هایی را رقم می‌زنند دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر