Feb 28 2004

می‌خواهید بدانید که افشاگری‌های ما

نوشته:     :::       Comments Off on می‌خواهید بدانید که افشاگری‌های ما

می‌خواهید بدانید که افشاگری‌های ما چقدر اثر دارد؟ صفحه تحریم انتخابات حتی به سایتهای ایتالیایی هم کشیده شده. بعد از سایت خبری گزارشگران بدون مرز حالا نوبت سایت ایتالیایی punto ست. اگر زبان ایتالیایی می‌دانید یک سر به این سایت ایتالیایی بزنید و گزارش را بخوانید من که ایتالیایی سر در نمی‌آورم. بیخود نیست رژیم صفحه تحریم را سانسور کرد.

نوشته: در ساعت: 12:15 am در بخش: مبارزه با رژیم

Comments Off on می‌خواهید بدانید که افشاگری‌های ما  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی