Feb 27 2004

کسی می دونه اینجاها چه

نوشته:     :::       Comments Off on کسی می دونه اینجاها چه

کسی می دونه اینجاها چه خبره:
این یکی و این هر دو از سینا مطلبی است. قرار سر یکی رو بکنند زیر آب؟ عجب دنیایی شده. چقدر پلیدی توی این دنیا زیاد شده کسی می تونه به داد ما برسه بجز خودمون؟ البته اگه برعکس بعضی ها اعتقاد به امام زمان و اینجور چیزا نداشته باشیم.

نوشته: در ساعت: 7:00 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on کسی می دونه اینجاها چه  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی