Dec 24 2003

برای کسانی که تحریم انتخابات

نوشته:     :::       Comments Off on برای کسانی که تحریم انتخابات

برای کسانی که تحریم انتخابات را کار درستی نمیدانند. چه فایده مجلسی را انتخابت کردن وبعد این باشد وضع مجلس منتخب!! مردم.

نوشته: در ساعت: 2:08 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on برای کسانی که تحریم انتخابات  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی