Dec 21 2003

درخبرها آمده بود که امروز

نوشته:     :::       Comments Off on درخبرها آمده بود که امروز

درخبرها آمده بود که امروز ساعت 6 کنسرتی در اسلو به افتخار خانم عبادی اجرا خواهد شد. خوب مبارک است گویا ایلنا هم مثل دیگر دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی قرنها از همه چیز عقب است حتی از خبرهایی که روی نت به آسانی در اختیار همه قرار دارد.
این بیچاره‌ها 10 روز بعد از وقوع خبر آن را دریافت می‌کنند! حتمآ بخاطر سانسورهای جمهوری اسلامی است. برای اینکه ایلنا خیال نکند که خدای ناکرده ما ضد انقلابی‌ها دروغ می‌گوییم عکسی هم از این اتفاق در اینجا برایتان می‌گذاریم. در ضمن باید بگویم که این کنسرت را در دنیا بیشتر از 100 ملیون نفر بطور زنده روز 11 دسمامبر دیدد.

نوشته: در ساعت: 8:44 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on درخبرها آمده بود که امروز  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی