Dec 21 2003

دیگر فریب ملا اثر ندارد

نوشته:     :::       Comments Off on دیگر فریب ملا اثر ندارد

كروبي: مردم به كساني كه قانون اساسي و نظام را قبول ندارند راي نمي‌دهند
خُسن آقا: حاج آقا شما اول برادریت رو ثابت کن بعد ادعای ارث بکن. یارو ملت رو هم مثل خودش بلانسبت خر فرض کرده!. آقا جان اگه این ملت دیگه به کسی از شما رای داد! به قول معروف اگه شما کف دستت مو دراورد ملت هم به شما رای خواهد داد.
این بار انتخاب مردم تحریمهست. چه آخوند بخواهد چه نخواهد. دوران فریب به سر آمده.

نوشته: در ساعت: 7:17 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on دیگر فریب ملا اثر ندارد  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی