Archive for April, 2013

Apr 23 2013

عشوه‌های خاتمی و دلسوزی‌های رسمنجانی

عشوه‌های خاتمی و سنگ ملت به سینه زدن‌های هاشمی رسمنجانی آدم را به خنده می‌اندازد! تو گویی که این آخوندهای حیله‌گر ملت را خر فرض کرده اند! البته بلانسبت ملت بعضی از این ملت هم دست کمی از خر ندارند وگرنه این همه آدم عوضی پیدا نمی‌شد که دنبال خاتمی راه بیفتند برای اینکه او […]

1 پیام

Apr 12 2013

آمارها سخن می‌گویند!

آقا صادق آمارها شهادت می‌دهند که شما در برابر ملت هیچ هستید. باور ندارید خودتان جستجو کنید. دنیای مجازی همه جنایات شما را نمایان کرده و می‌کند. هر چه می‌خواهید جنایت کنید همگی ثبت خواهند شد. خوشبختانه در دوران ما حتی جنایت‌های مخفی شده در سیاه چال ظلم ولایت وقیح هم از پرده برون می‌افتند […]

5 پیام

اخبار و مطالب خواندنی