Archive for March, 2011

Mar 03 2011

گر حکم شود که مست گیرند…

حکومت سید علی دیگر از حد و اندازه بی در و پیکری گذشته و به حد و مرز طنز و مسخرگی رسیده. سابق بر این اطرافیان حکومت سید علی آقا به “خودی” و “غیر خودی” تقسیم بندی می‌شدند. بعد از انتصابات اخیر که باعث پرده دری‌های شدیدی شد، دیگر واژگان “خودی” و “غیر خودی” کارساز […]

7 پیام

« مطالب جدیدتر

اخبار و مطالب خواندنی