Tag Archive 'عراق'

Sep 25 2011

دفاع مقدس!

در آن زمان که جنگ بود و عده‌ای می‌رفتند به خیال خودشان دفاع مقدس، ما آن جنگ را جنگ باطل با باطل می‌نامیدیم و حالا پس از 30 سال تازه دوزاری عده‌ای افتاده و فهمیده‌اند که آن جنگ نه تنها جنگ باطل با باطل بود بلکه جنگ خریت با خریت بود تا از یک طرف […]

3 پیام

« مطالب جدیدتر

اخبار و مطالب خواندنی