Tag Archive 'بقایی'

May 10 2011

جن زیر عبای ملا!

در خبری می‌خوانیم: پرونده مشایی و بقایی به کمیسیون اصل 90 رفت قبل از خواندن خبر به خودم می‌گویم حتما چنان پرونده ای برای آقایان دست و پا کرده‌اند که می‌خواهند با بردن آن به کمیسیون اصل نود نسل این دو را برچینند! خبر را می‌خوانم، از اول تا آخر تکرار مکررات آن هم تکرار […]

1 پیام

اخبار و مطالب خواندنی