Archive for June, 2015

Jun 20 2015

گندیدن مقام گند رهبری

خبری خواندم در سایت خودنویس که آنرا از دیلی‌تلگراف نقل کرده‌اند. در این خبر مدعی شده‌اند که خامنه‌ای تا  “تنها چند ماه دیگر زنده خواهد بود”. سالها پیش وقتی برای اولین مرتبه رفتم ایران هم چنین شایعه‌ای در ایران بسیار قوی مطرح بود. در آن سال بعضی از دوستان حتی به من می‌گفتند هرچه زودتر […]

8 پیام

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر