دیدم دوستانی با سیستم نظر خواهی HaloScan کار می کنند اکثرآاز قالبهای انگلیسی استفاده می کنند. این قالبها را برای هالو اسکن درست کرده ام که چنانچه خواستید می توانید آدرس قالبها را از اینجا بردارید و مستقیما در قسمت مربوطه توی هالو اسکن قرار دهید تا قالبهایتان از راست به چپ شود در ضمن باید به قسمت Settings بروید و UTF-8 را بعنوان کودینگ انتخاب کنید.
خُسن آقا

   |  

1. قالب شماره یک:     دیدن تمپلیت
آدرس قالب:  
2. قالب شماره دو:     دیدن تمپلیت
آدرس قالب:  
3. قالب شماره سه:     دیدن تمپلیت
آدرس قالب:  
4. قالب شماره چهار:     دیدن تمپلیت
آدرس قالب:  
5. قالب شماره پنج:     دیدن تمپلیت
آدرس قالب: